Info & Advies

ma/di/do 10.00-16.30 uur
013 - 528 59 81

wo/vr  10.00-13.00 uur
06 - 220 40 533

Facebook

Volg Samuel Advies ook op Facebook!

like ons op facebook

Webwinkel

• Met uw bestelling ondersteunt u het werk van Samuel Advies!

Boeken Films & muziek Leeftijd Liturgie & Catechese Cadeaus Advent & Kerst 40-dagen & Paastijd Kaarten Advent / Kerst 2018

Toon alle producten


Uitgebreid zoeken
Bekijk mandje
Uw mandje is momenteel leeg.
Home Materiaal Filmclub Dia's

Dia's

Behalve films van de Filmclub leent Samuel ook een schitterende diaserie uit over het leven van Jezus. Deze diaserie wordt gratis uitgeleend. U betaalt slechts de portokosten.

Prachtige artistieke, realistisch getekende diaserie over het leven van Jezus.
Boeiend voor elke leeftijd. (18 delen)


D1 De Verlosser wordt aangekondigd (Lc 1,1-39) aantal dia’s over het betreffende onderwerp
Zacharias en Elisabeth 9
Maria 3
De kleine Johannes de Doper (Lc 1,40-67)
Maria bij Elisabeth en Zacharias 6
Terug in Nazareth 6
D2 De Verlosser geboren
De Wijzen uit het oosten
D3 Zijn jongensjaren
Toen Jezus twaalf jaar was
D4 Johannes de Doper 6
(Lc 3,1-18; Mc 1,2-8; Mt 3,1-12)
De doop van Christus
(Lc 3,21-22; Mc 1,9-11; Mt 3,13-17; Joh 1,29-34)
3
De beproeving van Christus
(Lc 4,1-13; Mc 1,12-13; Mt 4,1-11)
2
De getuigenis van Johannes de Doper
(Joh 1,19-28)
1
De eerste leerlingen
(Joh 1,35-51)
4
De bruiloft te Kana
(Joh 2,1-12)
8
D5 In Jeruzalem en Samaria
De tempelreiniging
(Lc 19,45-46; Mc 11,15-17; Mt 21,12-13; Joh 2,13-22)
4
Jezus en Nicodemus
(Joh 2,23-25 en 3,1-21)
2
Het laatste optreden van Johannes de Doper
(Lc 3,18-20; Mc 6,17-20; Mt 14,3-5; Joh 3,22-36)
2
Jezus en de samaritaanse vrouw
(Joh 4,4-38)
4
Naar Kafarnaum
Jezus bij de Samaritanen
(Joh 4,39-42)
2
De hofbeambte van Kafarnaum
(Joh 4,43-54)
3
Een sabbatdag in Kafarnaum
(Lc 4,31-44; Mc 1,21-39; Mt 4,13-16 en 8,14-17)
7
D6 De wonderbare visvangst
(Lc 5,1-11; Mc 1,16-20; Mt 4,18-22) 5
Genezing van een melaatse
(Lc 5,12-16; Mc 1,40-45; Mt 8,1-4)
1
Genezing van een lamme en de roeping van Mattheus
(Lc 5,17-28; Mc 2,1-14; Mt 9,1-9)
6
De maaltijd bij Levi
(Lc 5,29-31; Mc 2,15-17; Mt 9,10-13)
1
Een vraag over het vasten
(Lc 5,33-39; Mc 2,18-22; Mt 9,14-17)
2
Het aren plukken op de sabbat
(Lc 6,1-5; Mc 2,23-28; Mt 12,1-8)
2
Genezing van een verlamde hand
(Lc 6,6-11; Mc 3,1-6; Mt 12,9-14)
1
Roeping der apostelen
(Lc 6,12-16; Mc 3,13-19; Mt 10,1-4)
1
De bergprediking
(Lc 6,20-26; Mt 5,1-12)
1
De honderdman van Kafarnaum
(Lc 7,1-10; Mt 8,5-13)
4
D7 Opwekking van de jongeman uit Naïn 5
(Lc 7,11-17)
De vraag van Johannes de Doper
(Lc 7,18-23; Mt 11,2-6)
2
Jezus’ getuigenis over Johannes de Doper
(Lc 7,24-35;Mt 11,7-19)
3
Gelovige vrouwen in dienst van Jezus
(Lc 8,1-3)
2
De maaltijd bij Simon de Farizeeër
(Lc 7,36-50)
5
De parabel van de Zaaier
Lc 8,4-8; Mc 4,1-9; Mt 13,1-9)
3
Uitleg van de parabel
(Lc 8,9-15; Mc 4,10-20; Mt 13,10-23)
2
Jezus’ ware verwanten
(Lc 8,19-21; Mc 3,31-35; Mt 12,46-50)
2
D8 De storm op het meer 3
(Lc 8,22-25; Mc 4,35-41; Mt 8,23-27)
In het land van de Gerasenen
(Lc 8,26-39; Mc 5,1-20; Mt 8,28-34)
3
Het dochtertje van Jaïrus
(Lc 8,40-56; Mc 5,21-43; Mt 9,18-26)
6
Nog twee wonderen in Kafarnaum
(Mt 9,27-34)
5
Uitzending van de twaalf
(Lc 9,1-6; Mc 6,7-13; Mt 10,5-16)
1
De profeet in zijn vaderstad Nazareth
(Lc 4,16-30; Mc 6,1-6; Mt 13,54-58)
3
Dood van Johannes de Doper
(Mc 6,20-29; Mt 14,6-12)
2
Terugkeer van de apostelen
(Lc 9,10; Mc 6,30)
1
D9 Van Kafarnaum naar de overzijde van het meer 6
(Mt 14,13-23; Mc 6,31-46; Lc 9,10-17; Joh 6,1-15)
Jezus loopt over het meer van Tiberias
(Mt 14,24-33; Mc 6,47-52; Joh 6,16-21)
4
Terug in de omgeving van Kafarnaum
(Mt 14,34-46; Mc 6,53-56; Joh 6,22-24)
2
In Kafarnaum (Joh 6,25-71) 4
Naar Jeruzalem (Joh 5,1-18) 5
Van Jeruzalem naar het gebied van Tyrus en Sidon
(Mt 15,21-28; Mc 7,24-30)
3
D10 Petrus getuigt: Gij zijt de Christus
(Mt 16,13-28; Mc 8,27-38;9,1; Lc 9,18-27) 4
Jezus vermaant zijn leerlingen
(Mt 18,1-11; Mc 9,33-42; Lc 9,46-48)
2
Op een hoge berg alleen
(Mt 17,1-8; Mc 9,2-8; Lc 9,28-36)
3
Genezing van een jongen
(Mt 17,9-21; Mc 9,9-29; Lc 9,37-43)
3
Het loofhuttenfeest
(Ps 68,25; Jes 12,3; Ps 116,13; Ps 132,17)
4
Jezus onderwijst in de tempel
(Joh 7,14-53; 8,1)
4
De Farizeeën zijn niet te overtuigen
(Joh 8,2-59)
4
D11 Genezing van een blindgeborene
(Joh 9,1-40)
7
De goede herder en de schapen
(Joh 10,1-21)
1
Zending van de 72 leerlingen. Jezus dankzegging
(Lc 10,1-24; Mt 11,25-27)
1
Het voornaamste gebod.
De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan
(Lc 10,25-37)
2
Martha en Maria
(Lc 10,38-42)
1
Het gebed des Heren
(Lc 11,1-4; Mt 6,5-13)
1
Genezing op sabbat van de gebogen vrouw
(Lc 13,10-17)
1
Plechtige verklaring op het feest van de tempelwijding
(Joh 10,22-39)
1
Jezus trekt naar het Overjordaanse
(Joh 10,40-42; Mt 19,1-2; Mc 10,1)
3
De gelijkenissen van de bruiloftsgasten
(Lc 14,15-24; Mt 22,1-14)
1
D12 Parabel van de vader en zijn twee zoons
(Lc 15,11-32)
5
Parabel van de rijke man en de arme Lazarus
(Lc 16,19-31)
1
Parabel van de meedogenloze dienaar
(Mt 18,21-35)
2
De tien melaatsen
(Lc 17, 12-19)
2
Vriend van kinderen
(Lc 18,15-17; Mc 10,13-16; Mt 19,13-15)
3
Lazarus ziek, gestorven en begraven
(Joh 11,1-19)
5
Jezus gaat Lazarus ten leven opwekken
(Joh 11,20-44)
5
Het Sanhedrin kwam bijeen
(Joh 11,45-57)
2
D13 Parabel van de rechter en de weduwe
(Lc 18,1-8)
1
Parabel van de Farizeeër en de tollenaar
(Lc 18,9-14)
1
Een rijke jongeman
(Lc 18,18-28; Mt 19,16-30; Mc 10,17-31)
2
Parabel van de arbeiders in de wijngaard
(Mt 20, 1-16)
2
Naar Jeruzalem
(Mt 20,17-24; Mc 10,32-41; Lc 18,31-34)
2
De blinde Bartimeus
(Mt 20,29-34; Mc 10,46-52; Lc 18,35-43)
2
De tollenaar Zacheus
(Lc 19,1-10)
2
Jezus in Betanië in het huis van Simon de Melaatse
(Mt 26,6-13; Mc 14,3-9; Joh 12,1-10)
3
Veel volk trekt met Jezus mee uit Betanië naar Jeruzalem
(Mt 21,1-11 en 14-15; Mc 11,1-11; Lc 19,29-46;Joh 12,12-19)
9
D14 Zeg ons welke bevoegdheid Gij hebt om dit
alles te doen?
(Lc 20,1-8; Mc 11,27-33; Mt 21,23-27)
1
De gelijkenis van de twee zonen
(Mt 21,28-32)
1
De misdadige wijnbouwers
(Mt 21,33-46; Mc 12,1-12; Lc 20,9-19)
1
Farizeeën komen met een strikvraag
(Mt 22,15-22; Mc 12, 13-17; Lc 20,20-26)
1
Een arme weduwe in de schatkamer
(Mc 12,41-44; Lc 21,1-4)
1
Jezus voorzegt de verwoesting van de tempel
(Mt 24,1-14; Mc 13,1-18; Lc 21,5-24)
1
Gelijkenis van de tien bruidsmeisjes
(Mt 25,1-13)
1
Het feest van Pasen was nabij
(Mt 26,1-19; Mc 14,1-16; Lc 22,1-13; Ex 12,27; 2 Kron. 35,6)
5
Toen de avond gevallen was, kwam Hij met de twaalf
(Mc 14,17)
1
Verloop van de paasmaaltijd
(Mt 26,20-25; Mc 14,18-26; Lc 22,21-27; Joh 13,1-30)
Nog veel heb Ik u te zeggen
(Lc 22,23; Joh 14, 15 en 16)
4
D15 Aankomst in de hof op de Olijfberg
(Mt 26,36-38; Mc 14,32-34; Lc 22,39-40; Joh 18,1-2)
2
Jezus bidt tot zijn Vader
(Mt 26,39-44; Mc 14,35-40; Lc 22,41-46)
4
Jezus gaat uit vrije wil zijn lijden tegemoet
(Mt 26,45-56; Mc 14,41-51; Lc 22,47-53;Joh 18,2-12)
7
Eerste verloochening door Petrus
(Mc 14,54-68; Lc 22,55-57; Joh 18,17-18)
1
Jezus voor Annas
(Joh 18,13 en 19-23)
1
Tweede verloochening door Petrus
(Mt 26,71-73; Mt 14,69-70; Lc 22,58)
1
Jezus voor Kajafas
(Mt 26,57; Mc 14,61)
2
Derde verloochening door Petrus
(Mt 26,73-74; Lc 22,59-61; Joh 18,25-27)
3
Jezus voor de Hoge Raad
(Lc 22,66-71; Mt 27,3-10; Mc 15,1)
3
D16 Jezus voor de rechterstoel van Pilatus
(Mt 27,11-30; Mc 15,1-19; Lc 23,1-25; Joh 18,28-40 en 19,1-11)
Jezus voor Pilatus
Jezus voor Herodus
Terug bij Pilatus
4
2
6
Golgotha
(Mt 27,31-56; Mc 15,20-41; Lc 23,25-49; Joh 19,12-30)
Jezus ter dood veroordeeld
Naar Calvarië
De kruisiging
Jezus sterft aan het kruis
2
4
4
2
D17 Jezus wordt in het graf gelegd
(Mt 27,55-61; Mc 15,40-47; Lc 23,49-56; Joh 19,31-42)
7
Het graf wordt bewaakt
(Mt 27,62-66)
2
De vrome vrouwen bij het graf
(Mt 28,1-8; Mc 16,1-8; Lc 24,1-8; Joh 20,1)
2
Het lege graf
(Joh 20,2-10; Mt 28,5-9; Lc 24,3-11)
3
Jezus verschijnt aan Maria Magdalena
(Joh 20,11-18)
2
Jezus verschijnt aan de Emmausgangers
(Mc 16,12-13; Lc 24,13-33)
2
Nieuwe verschijningen van de verrezen Heer
(Lc 24,36-43; Joh 19-29)
5
D18 Verschijningsverhalen van Johannes, Matteus en Lucas 5
(Joh 21,1-23; Mt 28,16-20; Lc 24,44-49)
Jezus’ afscheid van zijn leerlingen
(Mc 16,19-20; Lc 24, 50-53)
1
Mattias tot apostel gekozen
(Hand. der Apost. 1,12-26)
1
De apostelen vervuld van de Heilige Geest
(Hand. der Apost. 2,1-47)
2
Petrus getuigt (tempel en Sanhedrin)
(Hand. der Apost. 3,11-26 en 4, 1-31)
3
Filippus en de Ethiopiër
(Hand. der Apost. 8,26-38)
1
Bekering van Saul
(Hand. der Apost. 9,1-27)
2
Petrus en Paulus prediken Jezus van Nazareth
(Hand. der Apost.)
9
LOURDES (nr. D19)
Groot assortiment dia’s over de bedevaartplaats Lourdes: Bernadette, de grot, de baden, de processie etc. 1 x 16 dia’s, 2 x 20 dia’s
FATIMA (nr. D20)
Diaserie over de bedevaartsplaats Fatima verzorgd door Montfoort-Bedevaarten met beschrijving. Serie A: 1 - 50 : Fatima
Serie B: 50 - 80 : Portugal
H. Margaretha Maria Alacoque (nr. D21) Vertrouwelinge en Boodschapster van het Hart van Jezus 80 dia’s plus tekst gerealiseerd door de Zusters van de Visitatie en de Kapelanen van Paray-le-Monial.
Bijbels Mozaïk - Het Nieuwe Testament (nr. D22) Deze serie met nieuwe tekeningen van Kees de Kort is bedoeld om een overzicht te geven van het leven van Jezus tot aan het jongste begin van de Kerk. Het gaat hierbij om de grote lijn; een samenvatting van de meest karakteristieke gebeurtenissen uit het leven van Jezus. In deze opzet richt men zich op 7- en 8-jarigen, die reeds bekend zijn met een aantal verhalen uit het Nieuwe Testament. 24 dia’s met tekstboekje
Bijbels Palet met tekeningen van Kees de Kort Elk deel bestaat uit een serie van 12 dia’s met een tekstboekje. Oude Testament: Abraham (nr. D23) Jacob en Esau (nr. D24) Jozef (nr. D25) Koning David (nr. D26) Op weg naar het beloofde land (nr. D27) Ruth (nr. D28) Nieuwe Testament: Zacharias en Elisabeth (nr. D29) De twaalfjarige Jezus (nr. D30) Bruiloft in Kana (nr. D31) Het dochtertje van Jaïrus (nr. D32) Genezing van een verlamde (nr. D33) Hemelvaart en Pinksteren (nr. D34) De man die gedoopt werd (nr. D35)
Dia’s Kerstgebeuren (nr. D36) Er is een Kind geboren 12 dia’s bijzonder fraai geschilderd.
Kruisweg voor Kinderen (nr. D37) 15 dia’s van de Kruisweg, met bijbehorend tekstboekje.
D38 – Diaserie Eucharistie, Bron van Leven 48 dia’s met cassettebandje met begeleidende tekst en muziek. Goed te gebruiken voor ouderavond Eerste Communicanten. (ook op video, nr. 237) Duur ca. 20 min.